HUNTU-rgb-wit

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen gehanteerd, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Aanvangsdatum
:De tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen datum waarop de Diensten aanvangen.
 • Algemene Voorwaarden
:De onderhavige bepalingen.
 • Annulering
:Elke tussentijdse opzegging van de Opdracht door de Opdrachtgever die plaatsvindt vóór de Aanvangsdatum.
 • Betrokkene
:Een kind of jongvolwassene met al dan niet een autisme (spectrum) stoornis, AD(H)D, gedragsstoornis en/of aanverwante diagnoses in de ruimste zin des woord die door middel van een Opdracht door Opdrachtnemer wordt opgevangen, begeleid of ondersteund.
 • Diensten
:Onder meer het Opvangen van Betrokkenen, het coördineren van recreatieve activiteiten met Betrokkenen, het oppassen op Betrokkenen en het begeleiden en ondersteunen van Betrokken. De Diensten kunnen bij Opdrachtnemer, op locatie en/of bij de ouders geleverd worden.
 • Incidentele Opdracht
:Een losse Opdracht dat binnen een periode van 28 dagen na aanvang voltooid wordt.
 • Langdurige Opdracht
:Een Opdracht dat binnen een periode van 29 dagen of meer wordt uitgevoerd.
 • Opdracht
:Iedere mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarbij Opdrachtnemer Diensten levert aan of ten behoeve van Opdrachtgever.
 • Opdrachtgever
:De wettelijke vertegenwoordiger van een kind die Opdrachtnemer contracteert c.q. beoogt te contracteren.
 • Opdrachtnemer
:De stichting Fundashon Huntu Pa e Yu, gevestigd te Curaçao aan de Heraweg 7A, en ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao onder nummer 158333.
 • Offerte
:Elk mondeling of schriftelijk aanbod van Opdrachtnemer om een Opdracht met Opdrachtnemer aan te gaan.
 • Opvang
:Het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van Betrokkenen.
 • Partijen
:Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.

Artikel 2 – Over Opdrachtnemer

Opdrachtnemer is een liefdadigheidsfonds, opgericht naar Curaçaos recht en heeft als hoofddoel het verlenen van specialistische zorg aan kinderen en jongvolwassenen met autisme en/of aan kinderen die gebaat zijn bij structuur en/of die extra begeleiding nodig hebben.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, werkzaamheden, overeenkomsten en rechtshandelingen waarbij Opdrachtnemer Diensten van welke aard dan ook aan of ten behoeve van Opdrachtgever levert. Voorts zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle websites en/of sociale mediaplatforms die tot Opdrachtnemer behoren, dan wel die door Opdrachtnemer worden beheerd. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, in welk geval de Opdrachtgever eventuele de toekomstige versies onherroepelijk zal aanvaarden.

Artikel 4 – Totstandkoming Opdracht

 1. Een Opdracht tussen Partijen komt pas tot stand wanneer Opdrachtnemer een Offerte heeft uitgebracht en Opdrachtgever deze Offerte heeft aanvaard.
 2. Alvorens een Offerte uit te brengen, dient Opdrachtgever zich aan te melden middels een inschrijfformulier, waarna Partijen een fysiek of virtueel kennismakingsgesprek zullen voeren teneinde de wederzijdse wensen en behoeftes te bespreken. De aanmeldingen bedoeld in de eerste zin van dit lid zijn niet bindend.
 3. Mocht na aanvaarding van de Opdracht nieuwe en/of aanvullende informatie bijkomen die de aard, duur en/of omvang van de Opdracht verandert, behoudt Opdrachtnemer het recht om de Opdracht in te trekken, dan wel de voorwaarden die ten grondslag liggen aan de Opdracht aan te passen en alle bijkomende werkzaamheden apart te factureren.

Artikel 5 – Verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat:
 2. alle voor een behoorlijke uitvoering van de Opdracht noodzakelijke documenten en/of gegevens, in het bijzonder de gegevens met betrekking tot de betrokkene, tijdig, volledig en juist aan Opdrachtnemer worden verstrekt;
 3. alle voor de Opdracht relevante en noodzakelijke feiten en omstandigheden die de voortgang van de Opdracht (kunnen) beïnvloeden, onverwijld aan Opdrachtnemer worden medegedeeld opdat Opdrachtnemer daar in de uitvoering van de Opdracht rekening mee kan houden.
 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Betrokkene van alle wettelijk verplichte verzekeringen is voorzien.
 5. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om eventuele claims bij haar (zorg)verzekeringsmaatschappijen in te dienen. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor claims die door verzekeringsmaatschappijen worden afgewezen.
 6. In de gevallen dat Opdrachtnemer Diensten moet leveren op een door Opdrachtgever aangewezen privélocatie, bijvoorbeeld bij Opdrachtgever thuis, dient Opdrachtgever zorg ervoor te dragen dat deze locatie schoon, veilig en voorzien van alle basisbenodigdheden is.

Artikel 6 – Duur Opdracht

De Opdracht wordt aangegaan voor de overeengekomen duur daarvan en eindigt van rechtswege wanneer de Opdracht is afgerond. De Opdrachtgever erkent dat de duur en de planning van de Opdracht kunnen worden beïnvloed door onvoorziene omstandigheden.

Artikel 7 – Tussentijdse opzegging, annulering en restitutie

 1. In de gevallen waar Opdrachtgever uit hoofde van een bedrijf of beroep handelt, wordt tussentijdse opzegging van Opdrachten nadrukkelijk uitgesloten.
 2. In alle overige gevallen kan de Opdracht door ieder der Partijen opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand.
 3. De Opdrachtgever begrijpt en erkent dat Opdrachtnemer elke maand tijdsloten reserveert in de agenda voor Opdrachtgever en dat Opdrachtnemer, bij een niet-tijdige opzegging zijdens Opdrachtgever, inkomsten misloopt vanwege het niet (onmiddellijk) kunnen vervullen van de plotseling vacante tijdsloten. De Opdrachtgever begrijpt en erkent voorts dat de opzegtermijn genoemd in het voorafgaande lid voornamelijk, maar niet uitsluitend, bedoeld is om Opdrachtnemer te beschermen tegen c.q. compenseren voor gemiste inkomsten als gevolg van de opzegging en zal om deze reden de opzegtermijn respecteren.
 4. Indien Opdrachtgever de Opdracht tussentijds opzegt, is Opdrachtgever gehouden tot betaling van de facturen tot aan de officiële beëindiging van de Opdracht, rekening houdende met de opzegtermijn.
 5. Gezien Opdrachtgever vooruit moet betalen voor Diensten van Opdrachtnemer, kan het bij een eventuele tussentijdse opzegging voorkomen dat er een discrepantie ontstaat tussen de periode waarop de meest recente factuur betrekking heeft enerzijds en de daadwerkelijke beëindigingsdatum van de Opdracht anderzijds. Ongeacht de voorgenoemde discrepantie, dient Opdrachtgever deze factuur in beginsel volledig te betalen. Afhankelijk van de aard van de discrepantie kan Opdrachtgever – op verzoek van Opdrachtnemer – restitutie, dan wel – op initiatief van Opdrachtnemer – een eindafrekening, ontvangen. Opdrachtgever ontvangt enkel restitutie over de niet-afgenomen diensten na de opzegperiode.
 6. Bij annulering (afzegging) door Opdrachtgever van sessies behorende tot Langdurige of Incidentele Opdrachten zal in geen enkel geval restitutie aan Opdrachtgever worden gegeven. Opdrachtgever zal hooguit een beroep kunnen doen op Opdrachtnemer om de geannuleerde sessies te verplaatsen, in welk geval Opdrachtnemer dit – voor zover mogelijk – zal proberen te realiseren.

Artikel 8 – Wijziging Opdracht

Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht zich omstandigheden voordoen die bij aanvang van de Opdracht niet waren voorzien, dan wel blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de Opdracht het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen dan wel aan te vullen, zal naar een passende oplossing worden gezocht, waaronder inbegrepen aanpassing van (de inhoud van) de initiële Opdracht.

Artikel 9 – Uitvoering van de Opdracht

 1. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren conform de eisen van goed vakmanschap.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden.

Artikel 10 – Facturatie, betaling en incassokosten (kosten aan derden)

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling als volgt te geschieden:

 1. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te geschieden door middel van bankoverschrijving, tenzij Opdrachtnemer schriftelijk instemt met een afwijkende betaalwijze. In de gevallen dat er minder dan veertien dagen tussen de factuurdatum en aanvangsdatum zijn, dient de factuur uiterlijk een (1) dag voor de aanvangsdatum te geschieden. Indien de Opdrachtgever niet binnen de bovengenoemde fatale termijn(en) aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is Opdrachtgever in gebreke door het enkele verloop van de termijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.
 2. Opdrachtnemer is bevoegd vorderingen welke veertien (14) dagen na factuurdatum niet zijn betaald ter invordering uit handen te geven, waarbij alle bijkomende incasso- en advocatenkosten geheel voor rekening van Opdrachtgever zijn.
 3. Indien zich tijdens uitstapjes wijzigingen van prijzen voordoen en/of onvoorziene kosten gemaakt worden, is Opdrachtnemer gerechtigd deze gemaakte kosten te verhalen bij de Opdrachtgever.
 4. Betalingen worden in beginsel, ongeacht de bij de betaling gegeven omschrijving, verrekend met de oudste factuur, zulks ter uitsluitende beoordeling van Opdrachtnemer.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd werkzaamheden op te schorten indien Opdrachtgever een factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald laat. Het vorenstaande impliceert ook dat Opdrachtnemer pas een tijdsblok zal reserveren voor Opdrachtnemer c.q. een Betrokkene wanneer de betreffende factuur volledig is betaald.

Artikel 11 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade of letsel dat ten tijde van de Opdracht is ontstaan, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging zijdens Opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verschillen in wisselkoersen en (internationale) bankkosten bij het terugstorten van betaalde gelden.

Artikel 12 – Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld of krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen niet voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen maar waardoor Opdrachtnemer de Opdrachten niet kan nakomen dan wel nakoming niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd, waaronder maar niet uitsluitend: ziekte, energiestoringen, revolutie, oorlog, natuurramp, brand, epidemie en/of pandemie.
 3. In geval van overmacht kan de uitvoering van de Opdracht worden opgeschort dan wel kan de Opdracht geheel of gedeeltelijk worden beëindigd, zonder enige verplichting tot schadeloosstelling.

Artikel 13 – Rechts - en forumkeuze

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is uitsluitend Curaçaos recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Curaçao.